Algemene Voorwaarden Snaveltjes Toe

E-mail: info@snaveltjes-toe.nl

Website: www.snaveltjes-toe.nl

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

 1. Snaveltjes Toe, gevestigd Kennemerstraatweg 256, 1851 AX te Heiloo. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 83897755 en BTW-nummer: NL003888641B98
 2. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Snaveltjes Toe een overeenkomst is aangegaan.
 4. Dienst(en): alle diensten die Snaveltjes Toe voor de klant uitvoert. Hieronder wordt verstaan, het online en offline coachen van klanten door middel van adviezen en coaching trajecten, mailconsulten, telefonische consulten, E-books, masterclasses, cursussen en webinars.
 5. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie betreffende overeengekomen dienstverlening.
 6. Schriftelijk: per brief, e-mail en/of digitale berichtgeving.
 7. Website: snaveltjes-toe.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, uitgebrachte offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, overige verrichte handelingen en leveringen van diensten of producten door of namens Snaveltjes Toe, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
 3. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten die Snaveltjes Toe verstrekt.
 4. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Snaveltjes Toe aan klant aangeven op welke wijze de klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 5. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Snaveltjes Toe is overeengekomen.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Door ondertekening van een overeenkomst of opdracht bevestiging, telefonisch of schriftelijk, of door akkoord te gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling of aanvraag bij Snaveltjes Toe, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Snaveltjes Toe en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 8. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 9. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.
 10. De informatie, adviezen en diensten die door Snaveltjes Toe worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld als algemeen educatief hulpmiddel en zijn geen medisch of gezondheidsadvies voor een individueel probleem, noch een vervanging voor medisch of ander professioneel advies en diensten van een gekwalificeerde zorgverlener. Voor elke medische behandeling of diagnose moet professioneel gezondheidsadvies worden ingewonnen.
 11. Het is de beslissing van de klant de adviezen van de diensten op te volgen. Een consistente en volledige aanpak geeft de grootste verbetering.
 12. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Snaveltjes Toe kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van de klant. Klant staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 13. In het kader van veilig slapen, volgt Snaveltjes Toe de richtlijnen van ‘’JGZ-richtlijn Preventie Wiegendood’’, deze richtlijnen kan klant terugvinden op de website van NJC (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid). Klant gaat akkoord met het naleven van deze richtlijnen gedurende onze samenwerking.
 14. Klant stemt ermee in te allen tijde adviezen en slaapmethoden toe te passen die in overeenstemming zijn met de huidige SIDS-aanbevelingen.
 15. Klant stemt ermee in om elke medische aandoening of omstandigheden die van belang zijn van diens kind, kenbaar te maken aan Snaveltjes Toe.
 16. Informatie en diensten worden te goeder trouw verstrekt en als zodanig kan Snaveltjes Toe niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of verkeerde informatie over deze informatie of dienst.
 17. Alle rechten op de website snaveltjes-toe.nl behoren toe aan Snaveltje Toe aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door de rechthebbenden.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Offertes van Snaveltjes Toe zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 2. Snaveltjes Toe zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke (uur)tarief van Snaveltjes Toe.
 3. Snaveltjes Toe is gerechtigd een dienst volledig vooraf te factureren.
 4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Snaveltjes Toe het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
 5. Alle door Snaveltjes Toe gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 6. Snaveltjes Toe behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

ARTIKEL 4. PRIJZEN EN BETALING  

 1. Alle door Snaveltjes Toe verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een bestelling via de website wordt direct online voldaan.
 2. De klant gaat er mee akkoord dat Snaveltjes Toe elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Snaveltjes Toe zich het recht om hiervoor meerkosten €2,50 per factuur te berekenen.
 3. De gekozen dienst wordt gestart na ontvangst van de totaalsom. Door het volledige bedrag te betalen gaat klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Snaveltjes Toe.
 4. Kosteloos annuleren kan tot 7 kalenderdagen voor de start van de overeenkomst en dienst. Annuleren kan alleen schriftelijk.
 5. Bij annuleren minder dan 7 kalenderdagen voor de start van een coaching traject, zal er €99,- aan administratieve kosten in rekening worden gebracht.
 6. Bij annuleren minder dan 7 kalenderdagen voor de start van een mail- en/of telefonisch consult, zal er €25,- aan administratieve kosten in rekening worden gebracht.
 7. Er zal op geen enkele manier restitutie plaatsvinden, zodra de dienst is gestart en er enig advies is verstrekt. Ofwel via een telefonisch consult, mailconsult, tijdens een coaching traject of wanneer het slaapplan is doorgestuurd naar klant. Ook niet indien de begeleiding niet wordt gestart of vroegtijdig wordt stopgezet. Bij tussentijdse ontbinding van de dienst blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen bedrag.
 8. Na betaling kunnen E-books niet worden geretourneerd en er zal op geen enkele manier restitutie plaatsvinden.
 9. Indien Snaveltjes Toe, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Snaveltjes Toe gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Snaveltjes Toe in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Snaveltjes Toe.

ARTIKEL 5. VOORBEHOUD VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, webinars, modellen, technieken, methodes, boeken, E-books, foto’s, video’s alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Snaveltjes Toe, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De door Snaveltjes Toe geleverde producten mogen, gedeeltelijk en/of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Snaveltjes Toe en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.
 4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Snaveltjes Toe ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere overeenkomst tussen Snaveltjes Toe en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Snaveltjes Toe kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Snaveltjes Toe gestelde doel.
 2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan uit de dienst en het wel of niet volgen van de adviezen. De inhoud van de diensten, zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, consultatiebureau of medisch specialist. Het gebruik van alle diensten en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de dienst, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Snaveltjes Toe aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
 3. Snaveltjes Toe sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Snaveltjes Toe geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Snaveltjes Toe.
 4. Snaveltjes Toe is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 5. Klant vrijwaart Snaveltjes Toe voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Snaveltjes Toe.
 6. Snaveltjes Toe is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van de diensten. Het ondergaan van de diensten vallen volledig onder het eigen risico van de klant.
 7. Snaveltjes Toe behoudt zich het recht om de diensten te staken, totdat er contact is geweest met een huisarts, medisch specialist, consultatiebureau.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING EN PRIVACY 

 1. De klant dient Snaveltjes Toe te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Snaveltjes Toe onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Snaveltjes Toe om verzoekt.
 2. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Snaveltjes Toe tijdens de samenwerking of uit andere bron of dienst heeft verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
 3. Snaveltjes Toe gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Snaveltjes Toe de betrokkene hierover informeren.
 4. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Snaveltjes Toe verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart klant Snaveltjes Toe tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst en dienst.
 5. Indien Snaveltjes Toe op grond van de overeenkomst en dienst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 6. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Snaveltjes Toe opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de overeenkomst en dienst van de klant. Het is de klant uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden.
 7. Indien Snaveltjes Toe op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Snaveltjes Toe zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Snaveltjes Toe niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft klant geen grond voor ontbinding van de overeenkomst en dienst.
 8. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Snaveltjes Toe aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Snaveltjes Toe vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.
 9. Klant zal Snaveltjes Toe vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Snaveltjes Toe is verspreid.

ARTIKEL 8. KLACHTENREGELING 

 1. Bij klachten over de door Snaveltjes Toe geleverde diensten dient de klant deze klachten schriftelijk kenbaar te maken aan Snaveltjes Toe via info@snaveltjes-toe.nl onder vermelding van de klacht binnen 7 kalenderdagen na levering van de dienst.
 2. Snaveltjes Toe zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 3. De klacht moet door de klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Snaveltjes Toe de klacht in behandeling kunnen nemen.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
   

ARTIKEL 9. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Snaveltjes Toe en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Snaveltjes Toe alleen bindend indien en voor zover deze door Snaveltjes Toe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien Snaveltjes Toe op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
 5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Snaveltjes Toe hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Snaveltjes Toe partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 7. De klant en Snaveltjes Toe zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
 8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Snaveltjes Toe en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.


Versie: april 2022